sửa chữa nhà ở

Những quy định về sửa chữa và xây dựng nhà ở

Nếu nhà của dân chỉ sửa chữa (đã được phép) thì không thể xử phạt về việc xây dựng mới do dựa trên báo cáo